top of page

Regulamin

Koncertu Finałowego

Funky Flava 2024

 

Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

— „służby porządkowe i informacyjne” oznacza powołane przez organizatora osoby do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie; członkowie służb informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu z napisem “STAFF”

— „teren imprezy” oznacza teren wewnętrzny Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno,

— „uczestnik imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie.

§ 1

  1. Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy — Funky Flava, Jessica Ali z siedzibą w Górze, zwanym dalej „organizatorem” i dotyczy imprezy  — Koncert Finałowy Funky Flava 2024 w dniu 16. czerwca 2024r., w godz. 17:00-19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno.

  2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą  przebywały na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

  3. Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzona jest impreza.  

§ 2

  1. Wstęp na teren imprezy jest biletowany i przysługuje wszystkim, którzy posiadają ważny bilet na imprezę oraz opaskę, którą otrzyma na miejscu na podstawie ważnego biletu.

  2. Ilość osób dopuszczona na teren imprezy jest zgodna z zaleceniami Rady Ministrów z dnia 28.03.2022 i wytycznymi sanitarnymi.

§ 3

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

     — broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

     — materiałów wybuchowych,

     — wyrobów pirotechnicznych,

     — materiałów pożarowo niebezpiecznych,

     — napojów alkoholowych,

     — środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Zakazuje się wprowadzania na teren imprezy psów i innych zwierząt.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie imprezy jakiejkolwiek działalności handlowej

(w tym gastronomicznej) lub innej zarobkowej.

4. Zabrania się dewastacji i niszczenia obiektu i jego otoczenia oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.

5. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

-znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

-posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające,

-zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,

-wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezy masowe,

-wobec których zostało wydane orzeczenie zobowiązujące ich do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych,  

-wobec których został wydany zakaz zagraniczny,

-wobec których został wydany zakaz klubowy,

-odmawiające poddania się kontroli (sprawdzeniu uprawnień, legitymowaniu, przeglądaniu zawartości bagaży lub odzieży),

6. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych.

§ 4

1. Organizator uprawniony jest do utrwalenia imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji. Wizerunek osób  przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

3. Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:

-scena wraz z zapleczem techniczno—socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępne dla publiczności i osób bez ważnej akredytacji,

-widownia - miejsca siedzące w sali, 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania  imprezy

z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa,

itp. bez wcześniejszego  uprzedzenia. Organizator zobowiązuje się w takiej sytuacji do zwrotu kosztu zakupionego biletu.

§ 5

1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym

miejscu, zgodnie z przepisami ustawy uprawnione są do:

     — sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,

     — legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

     — przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

          — wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej i obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania takich poleceń — wezwania ich do opuszczenia imprezy,

     — ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

§ 6

1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

  — na stronie internetowej: www.funky-flava.com, w zakładce KONCERT 2024.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy

   oraz kodeksu cywilnego.

§ 7

Regulamin obowiązuje w czasie trwania imprezy.


 

                                                                                                                 ORGANIZATOR

Życzymy udanego spektaklu i niezapomnianych wrażeń. Z góry dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia na koncercie.

koncert flinalowy FF bez tla.png
bottom of page